Afwijzing CBP inzake VUmc en geheimhoudingseis

Het VUmc heeft heimelijk patiënten gefilmed op de eerste hulp. Het CBP stelde een onderzoek in. Hierop is gewobt, maar de stukken zijn geweigerd. In de bezwaarprocedure worden de processtukken weliswaar geleverd, maar wordt er een verbod op het verstrekken van informatie gegeven. Zowel het besluit als het verbod worden aangevochten. De volgende stukken zijn beschikbaar:

Wobber: Brenno de Winter

De privacy-audits van de politie

De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vroeg zich af hoe het met de privacy bij de politie zit en vroeg alle privacy-audits op. Uit de analyse blijkt dat de hermandad zich structureel niet aan de wet houdt. De navolgende documenten zijn beschikbaar:

 

De resultaten zijn door Bits of Freedom verwerkt tot een rapportage met het hele onderzoek, waarbij ook de brongegevens (.ods-bestand) beschikbaar zijn.

Wobber: Rejo Zenger

Evaluatie ANPR

De politie Rotterdam-Rijnmond is een van de korpsen, die experimenteert met ANPR (het Automated Numberplate Recognition). Het systeem maakt foto’s van kentekenplaten, verwerkt deze automatisch en checkt de nummerborden automatisch in een database. Zo kunnen auto’s waar iets mee is (geen verzekering, geen APK, gestolen auto, een eigenaar die wordt gezocht) gemakkelijk eruit worden gepikt. Maar de data blijkt ook langer te worden bewaard om bij opsporing mogelijk een doel te dienen. Het College Bescherming Persoonsgegevens greep eerder in, omdat dit opslag te lang duurt. Inmiddels is duidelijk dat er een wens is om gegevens langer te bewaren en zal waarschijnlijk een wetsvoorstel volgen om de opslag op te rekken.

Dit was aanleiding om te vragen wat documenten te openbaren. Beschikbaar zijn diverse documenten, waaronder een evaluatie en een brief met voorbeelden hoe ANPR in het verleden zou hebben geholpen:

Wobber: Brenno de Winter

Dimitri Tokmetzis kreeg recentelijk ook een tweetal opmerkelijke documenten boven tafel:

De opslag van beelden van Amerikaanse bodyscans

In de Verenigde Staten blijken de bodyscanners in rechtbanken beelden op te slaan. Ook de luchtvaartautoriteiten vragen om scanners om dit te kunnen doen. Aan het Amerikaanse Congres meldt de luchtvaartbeveiligingsautoriteit (TSA) dat dit alleen voor “opleiding, testen en evaluatie” is. De volgende documenten zijn daarover beschikbaar:

De privacy van het EPD

Rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is het nodige te doen. Een van de zorgenkindjes is de privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft daarover een behoorlijk dossier vergaard. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werd het dossier gevraagd en ook verstrekt. Inclusief aantekeningen in de kantlijn, waaruit duidelijk wordt dat het werken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alles behalve soepel ging.

Read more

De privacy en beveiliging van de kilometerprijs

In Nederland is een discussie ontstaan over de privacy van de kilometerprijs (vroeger beter bekend als de kilometerheffing of het rekeningrijden). Vooral het kastje dat iedere auto moet krijgen, zou als gevolg hebben dat mensen op ieder moment van de dag in de gaten worden gehouden. Ook vallen er de nodige vragen bij de beveiliging te stellen. De maatregel is volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een belangrijke maatregel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Op 13 december wordt om feitelijke helderheid te krijgen een verzoek ingediend met een beroep op zowel de Wet openbaarheid van bestuur alsmede het verdrag van Aarhus (recht op openbaarheid op basis van de milieu-aangelegenheid). Dit is expliciet gedaan om daarmee ruimere toegang tot informatie te krijgen en sneller een beslissing genomen moet worden.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat reageert snel en op 21 december volgt informeel overleg. Besloten wordt de Wob – ook gelet op de omvang – in meerdere fases te beantwoorden. Het gedeelte met specificaties wordt in deze Wob in overeenstemming geweigerd, omdat er nog een lopende aanbesteding is. Na het gunnen wordt deze informatie op zeer korte termijn verstrekt.

Read more

Van hoeveel kinderen heeft Nederland het DNA opgeslagen?

Op 23 april 2009 heeft Defense for Children inzage gevraagd in cijfers rond het opslaan van het DNA-profiel van kinderen. Op 2 december besluit het Nederlands Forensisch Instituut het verzoek in te willigen. Over de precieze verstrekking is wel wat discussie geweest, omdat het geven van oudere cijfers geen triviale zaak blijkt te zijn. De systemen waren niet op deze vraagstelling ingericht. Inmiddels blijkt dat er duizenden kinderen hun profiel hebben moeten afgeven. Het volgende document is beschikbaar: Beslissing op Wob-verzoek;

Datum beslissing: 2 december 2009

Wobber: Defense for Children

Het GVB is verzelfstandigd en dus niet wobbaar

Begin 2008 tikt het College Bescherming Persoonsgegevens het Gemeentelijk Vervoers Bedrijf uit Amsterdam op de vingers voor de manier waarop de OV-chipkaart wordt ingevoerd. Voorzitter Jacob Kohnstamm ziet dat de plannen van het vervoersbedrijf om met de persoonlijke gegevens van klanten om te gaan en geld te verdienen niet zitten. Hij dreigt met forse dwangsommen en het GVB zegt bakzijl te halen. Eind 2008 komt er overeenstemming tussen de Nederlandse Spoorwegen, die de belangen voor alle vervoersbedrijven behartigen, en het GVB. Vlak voor het einde van het jaar vertelt Kohnstamm op de radio dat alles nu goed is geregeld. Omdat er nog voldoende vragen zijn, wobt IT-journalist het GVB op 1 januari 2009 om meer duidelijkheid te krijgen hoe het nu met de privacy geregeld is.

Op 16 januari 2009 reageert het GVB met de mededeling dat het bedrijf niet onder de wob-valt, omdat het nu een privaatrechtelijke rechtsvorm heeft. Ze zien zichzelf dan ook niet langer als een overheidsorgaan of bestuursorgaan. Wel levert de organisatie de kopie van een brief van het CBP aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer & Waterstaat, waarin de bovengenoemde deal is beschreven. Het document is al publiek en zou daarom al niet onder verstrekking van een wob-verzoek gevallen. Het verzoek is daarom niet in behandeling genomen en dus afgewezen.

Datum beslissing: 16-01-2009

Bron: Brenno de Winter

Referentie: BDW-20090001